rhy.fi
Riistavahingot

RIISTAVAHINGOT

Riistaeläinten aiheuttamiin vahinkoihin on säädetty riistavahinkolakiRiistavahinkolain 11§ nojalla on annettu asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä arvoista.

VAHINGOSTA ILMOITTAMINEN

Sen, joka aikoo hakea tässä laissa tarkoitettua korvausta riistaeläimen aiheuttamasta vahingosta, tulee vahingon havaittuaan tehdä viipymättä vahinkoilmoitus vahingon toteamista ja arviointia sekä muita asian vaatimia toimenpiteitä varten.

Vahinkoilmoitus tehdään:
1) henkilövahingoista vahinkopaikkakunnan poliisille;
2) viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle;
3) metsävahingoista vahinkopaikkakunnan toimivaltaiselle metsäkeskukselle.

Vahinkoilmoituksessa on annettava asian laadun mukaan seuraavat yksityiskohtaiset tiedot ja selvitykset:
1) vahingonkärsijän nimi-, osoite- ja tilatiedot sekä muut yhteystiedot;
2) vahingon tapahtumispaikka ja muut tarvittavat paikkatiedot;
3) vahingon aiheuttaja;
4) vahingon ajankohta;
5) ajankohta, jolloin vahinko on havaittu;
6) kasvilaji, vahinkopinta-ala ja tuhoutuneen sadon määrä;
7) eläinlaji ja tapettujen tai vahingoittuneiden eläinten määrä;
8) tuhoutuneen tai vahingoittuneen irtaimiston laji ja määrä;
9) onko vahingonkärsijällä mahdollisuus saada vahingosta korvausta vakuutuksesta tai muulla perusteella;
10) porovahingoissa korvauksen hakijan paliskunta ja paliskuntanumero, vahinkopaikan koordinaatit sekä valokuva maastoon merkitystä vahingon kohteesta ja ympäristöstä, jossa vahinko on tapahtunut;
11) muut kuin 1–10 kohdassa tarkoitetut vahingon suuruuteen vaikuttavat seikat.

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan maakunnassa.
Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät hoitaa Etelä-Karjalan maaseututoimen Imatran maaseututoimisto.

Maaseututoimen petovahinkokorvaushakuohjeet ja hakemuslomakkeet.

Ruokaviraston petovahinkosivut.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua